ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English
ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ ປະກອບມີ 4 ຂະແໜງການດັ່ງນີ້:
1. ຂະແໜງບໍລິຫານສັງລວມ
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫານສັງລວມ:
 • ວຽກງານສັງລວມ
 • ວຽກງານຂາເຂົ້າ
 • ຂາເຂົ້າອອກ
 • ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ...
2. ຂະແໜງແຜນການ-ການເງີນ
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງແຜນການ-ການເງີນ:
 • ວຽກງານການເງີນ (ຄັງເງີນສົດ)
 • ວຽກງານແຜນການ
 • ລາຍຮັບ (ປະຈໍາວັນ)
 • ລາຍຈ່າຍ (ປະຈໍາວັນ)
 • ວຽກງານເຄຫາວັດສະດຸ
3. ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ:
 • ວຽກງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
 • ວຽກງານພັກ - ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
 • ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
 • ວຽກງານນະໂຍບາຍ - ຍ້ອງຍໍ ແລະ ວຽກກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ...
4. ຂະແໜງພົວພັນ-ຮ່ວມມື
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພົວພັນ-ຮ່ວມມື:
 • ວຽກງານຮ່ວມມືພາຍໃນ
 • ວຽກຮ່ວມມືສາກົນ
 • ວຽກງານພິທີການ
 • ສະຫຼຸບສັງລວມ, ລາຍງານ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ