ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English
ພະແນກພັດທະນາການແລະປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ປະກອບມີ 2 ຂະແໜງການດັ່ງນີ້:
1. ຂະແໜງປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາ
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາ:
 • ສ້າງລະບຽບການປະເມີນ (ນິຕິກໍາ)
 • ສ້າງເຄື່ອງມືການປະເມີນ
 • ສ້າງຄັງຄຳຸາມ ແລະ ຂໍ້ສອບ
 • ສະໜອງຂໍ້ມູນ
 • ສ້າງທີມງານປະເມີນ.
 • ປະເມີນ ແລະ ພັດທະນາຜົນການປະເມີນ
 • ຮ່ວມກັບຄະນະວິຊາ ປະເມີນທັກສະການສອນດ້ານຄຣີນິກ
 • ຮ່ວມກັບຄະນະວິຊາອົບຮົມທັກສະການສອນ
 • ຮ່ວມກັບຫ້ອງການວິຊາການ ແລະ ຄະນະວິຊາ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ
2. ຂະແໜງພັດທະນາການສຶກສາ
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພັດທະນາການສຶກສາ:
 • ສ້າງຫຼັກສູດແພດສາດສຶກສາ
 • ສ້າງທີມງານແພດສາດສຶກສາ
 • ສ້າງທີມສ້າງຄູ່ມືທັກສະການຮຽນ - ການສອນ
 • ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຮຽນ - ການສອນ
 • ສ້າງ ແລະ ຂື້ນແຜນເງີນແຜນຄົນ ໃນການອົບຮົມທັກສະການສື່ສານລະຫວ່າງແພດກັບຄົນເຈັບ
 • ສ້າງ ແລະ ຂື້ນແຜນເງີນແຜນຄົນ ໃນການອົບຮົມທັກສະການສອນດ້ານຄຣີນິກ
 • ສ້າງ ແລະ ຂື້ນແຜນເງີນແຜນຄົນໃນການອົບຮົມແຜດສາດສຶກສາ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຄູ - ອາຈານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຂື້ນແຜນຈັດຊື້ອຸປະກອນປະກອບເຂົ້າຫ້ອງອົບຮົມ ເພື່ອສາທິດການປະຕິບັດການປີ່ນປົວຕົວຈິງ.