ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English
ພະແນກຫ້ອງສະໝຸດກາງແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄອທີ ປະກອບມີ 2 ຂະແໜງການດັ່ງນີ້:
1. ຂະແໜງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ໄອທີ
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ໄອທີ:
 • ພັດທະນາລະບົບເຄືອຄາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີທັນສະໄໝ ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບໄອທີ ເຊື່ອຕໍ່ຂໍ້ມູນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ຜະລິດສື່ການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ຂອງ ມວສ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
 • ພັດທະນາລະບົບການຮຽນ - ການສອນແບບທາງໄກ (Distance learning)ແລະ ລະບົບຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂທນິກ(E-book and E-Library).
 • ຝຶກອົບຮົມດ້ານໄອທີໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນ ມວສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ພັດທະນາຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາຄອມພິວເຕີ, ລະບົບເຄືອຄ່າຍອີນເຕີເນດ, ເວບໄຊ ແລະ ອີເມວ ຂອງ ມວສ
 • ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
2. ຂະແໜງຫ້ອງສະໝຸດ
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຫ້ອງສະໝຸດ :
 • ບໍລິຫານຫ້ອງສະໝຸດ
 • ຈັດໝວດໝູ່ປື້ມ
 • ສ້າງບັດລາຍການ
 • ບັນນານຸກົມ
 • ຂື້ນທະບຽນປື້ມ
 • ບູລະນະຮັກສາປື້ມ
 • ວາລະສານ,ໜັງສືພີມແລະເອກະສານຕ່າງໆ
 • ບໍລິການຢືມ-ສົ່ງປື້ມ
 • ປ້ອນຂໍ້ມູນປື້ມ
 • ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ