ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English
ພະແນກຈັນຍາທຳແພດ ປະກອບມີ 2 ຂະແໜງການດັ່ງນີ້:
1. ຂະແໜງຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າ
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າ:
 • ພົວພັນຮ່ວມມືວຽກງານຈັນຍາທຳ
 • ພັດທະນາຄູ່ມືວຽກງານຈັນຍາທຳ
 • ຈັດອົບຮົມວຽກງານຈັນຍາທຳ
 • ຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມຈັນຍາທຳ
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິການລົງທະບຽນຂໍຈັນຍາທຳ
 • ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
2. ຂະແໜງພັດທະນາການສຶກສາຈັນຍາທຳແພດ
ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພັດທະນາການສຶກສາຈັນຍາທຳແພດ:
 • ສ້າງຄູມື້ແນະນຳຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າ
 • ສ້າງຫຼັກສູດຈັນຍາທຳແພດ
 • ອົບຮົມວຽກງານຈັນຍາທຳແພດພັດທະນາວຽກງານຈັນຍາທຳແພດ
 • ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ອົບຮົມຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າ
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ຄິດຄາມການປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ
 • ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ