ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English
ຄະນະນຳ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ທ່ານ. ປອ. ກອງມະນີ ຈະເລີນວົງ
ຊີ້ນຳລວມ ແລະ ຊີ້ນຳ ພະແນກ ບໍລິຫານ
ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ທ່ານ.ປອ.ດຣ.ວິສະນຸ ຫານຊະນະ
ຊີ້ນຳ ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພະແນກ ຈັນຍາທໍາແພດ
ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ທ່ານ.ປອ.ດຣ.ນ.ສີສະຫວັນ ພົມມະຈັນ
ຊີ້ນຳ ພະແນກ ພັດທະນາ - ປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາ
ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ທ່ານ.ດຣ.ອ່າງຄຳ ອຸນາວົງ
ຊີ້ນຳ ພະແນກ ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ - ໄອທີ