ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English
ລາຍຊື່ອາຈານສອນຂອງ ສຄສ
ລໍາດັບ ຊື່ຜູ້ຂຽນ ຕໍາແຫນ່ງ ລິ້ງບົດຮຽນ
1 ທ່ານ ປອ. ກອງມະນີ ຈະເລີນວົງ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ບົດຮຽນ
2 ທ່ານ ປອ. ດຣ. ວິສະນຸ ຫານຊະນະ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ບົດຮຽນ
3 ທ່ານ ປອ. ດຣ. ນ. ສີສະຫວັນ ພົມມະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ບົດຮຽນ
4 ທ່ານ. ດຣ. ອ່າງຄຳ ອຸນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ບົດຮຽນ