ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ,ມວສ ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ-ຫ້ອງຜະລິດສື່ການສອນ ອອນລາຍ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຄັ້ງວັນທີ 7 ມີຖຸນາ 2023 ສະໜັບສະໜູບໂດຍ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ Handover Ceremony of E-Learning Equipment & Facility University of Health Sciences ADB TA 9397-REG: Supporting Education and Health Sector Programs Facility