ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English
ລາຍຊື່ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າຂອງ ສຄສ
ລໍາດັບ ຊື່ຜູ້ຂຽນ ຕໍາແຫນ່ງ ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່
1 ທ່ານ ປອ. ກອງມະນີ ຈະເລີນວົງ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ເຂົ້າເບິ່ງ
2 ທ່ານ ປອ. ດຣ. ວິສະນຸ ຫານຊະນະ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ເຂົ້າເບີ່ງ
3 ທ່ານ ປອ. ດຣ. ນ. ສີສະຫວັນ ພົມມະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ເຂົ້າເບິ່ງ
4 ທ່ານ. ດຣ. ອ່າງຄຳ ອຸນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ເຂົ້າເບີ່ງ