ໜ້າຫລັກ
ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເອກະສານ
To English
ໜ້າທີ່ຂອງ ສຄສ
 1. ປະຕິບັດກົດຫມາຍ, ນິຕິກຳຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງ ມວສ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າຫັນເອົານະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ຂອງ ມວສ ມາເປັນຍຸດທະສາດ ແຜນການແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະພັດທະນາການສຶກສາ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມແລະຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງ ມວສ ໃນການຈັດບຸລິມະສິດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າແລະຈັດສັນງົບປະມານລັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ເປັນພະນັກງານ-ຄູອາຈານພາຍໃນ ມວສ;
 4. ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ແກ່ ຄະນະກຳມະການຈັນຍາທຳ ຂອງ ມວສ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າການອະນຸມັດຈັນຍາທຳຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ;
 5. ສົ່ງເສີມແລະຄຸ້ມຄອງການເຮັດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ພາຍໃນ ມວສ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 6. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເປັນຈຸດປະສານງານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ດ້ານຈັນຍາທຳ, ແລະເປັນຕົວແບບໃນການພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຄະນະຕ່າງໆ ພາຍໃນ ມວສ, ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ, ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 7. ແປຜົນ, ສັງລວມຜົນການຄົ້ນຄວ້າໂດຍຫຍໍ້ ແລະນຳສະເໜີໃຫ້ການນຳແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ເພື່ອນຳໃຊ້ ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການວາງນະໂຍບາຍແລະເປັນແຜນຍຸດທະສາດສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປລາວ;
 8. ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ແລະຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 9. ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຈັນຍາທຳ, ແພດສາດສຶກສາ ແລະໄອທີ ໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ພາຍໃນ ມວສ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 10. ຝຶກອົບຮົມແລະສິດສອນ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ແພດສຶກສາ, ຈັນຍາທຳ, ການຄຸ້ມຄອງ ຫ້ອງສະຫມຸດ ແລະໄອທີໃຫ້ແກ່ຄະນະຕ່າງໆຂອງ ມວສ, ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 11. ຜະລິດ, ເຜີຍແຜ່ແລະຈຳໜ່າຍວາລະສານການແພດລາວທັງພາຍໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ;
 12. ສົ່ງເສີມ-ພັດທະນາຫລັກສູດແລະຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຕ່າງໆຂອງ ມວສ, ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 13. ເຮັດການປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາ(Quality Assessment) ພາຍໃນ ມວສ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 14. ພັດທະນາຫ້ອງສະຫມຸດແລະຫ້ອງສາທິດຕ່າງໆພາຍໃນ ມວສ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 15. ເພື່ອພັດທະນາທັກສະຂອງນັກສຶກສາແລະຄູສອນ, ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ໄອທີແກ່ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ, ຄູອາຈານແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ;
 16. ພົວພັນແລະຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ຈັນຍາທຳ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະໄອທີ
 17. ເກັບກຳ-ສັງລວມ ແລະສ້າງແຜນພັດທະນາ, ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ວຽກຈັນຍາທຳຄົ້ນຄວ້າແລະວຽກພັດທະນາການສຶກສາ ລວມທັງວຽກຫ້ອງສະຫມຸດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ໄອທີ;
 18. ສະຫລຸບ ແລະລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະປະຈຳປີ;
 19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;